front_images

FAQ

Er trykimprægneret træ farligt?

NEJ, i Danmark imprægneres der alene med midler, der er miljøgodkendt af Miljøstyrelsen. I vores nordiske nabolande, hvorfra vi også får imprægneret træ, anvendes tilsvarende regler. Før godkendelse er midlerne grundigt undersøgt for deres egenskaber med hensyn til sundhed, miljø (luft, jord og vand), arbejdsmiljø og destruktion som affald.

Det frarådes at importere og anvende kromholdigt imprægneret træ. Midlerne er ikke godkendt til imprægnering i Danmark.

Professionelles brug af trykimprægneret træ er reguleret i Arbejdstilsynets
At-vejledning nr. C.1.1: Trykimprægneret træ, juli 2000. Der er anført få gener og få foranstaltninger. Vejledningen kan downloades fra Arbejdstilsynets hjemmeside.

Må man røre ved trykimprægneret træ?

JA, almindelig håndtering, tildannelse og opsætning af trykimprægneret træ kan gøres uden beskyttelse af huden, men fugttætte handsker tilrådes for at undgå eventuel hudirritation.

Ved længerevarende og professionelt arbejde med trykimprægneret træ, og især fugtigt træ, bør der anvendes kemikalietætte handsker for at undgå hudirritation og eventuelle allergireaktioner.

Er imprægneret træ holdbart?

JA, i Danmark og resten af Norden imprægneres der alene med midler, der er effektivitetsgodkendte af Nordisk Træbeskyttelsesråd (NTR).

Midlerne er godkendt efter gældende europæiske standarder mod trænedbrydende svampe, for fiksering (evne til at modstå udvaskning), indtrængningsevne, korrosive egenskaber m.m., og testet af NTR i mindst 5 år i naturen for påvirkninger henholdsvis over jord, i jord og i salt havvand – og efter behov i alle tre prøvninger.

Der er i dag mere end 20 års erfaring med anvendelse af de nye, miljøgodkendte imprægneringsmidler.

Skal træ uden kontakt med jord imprægneres?

Svaret afhænger af hvad træet bruges til og hvad forventningerne er til konstruktionens levetid.

Hegn af savskåret nåletræ, f.eks. fyr eller gran, bør altid være trykimprægneret til NTR klasse AB for at opnå en tilfredsstillende levetid.

Skal hegnet males vil det være nemmere og mere holdbart at bruge trykimprægneret træ, der er en god og effektiv grunding, end selv at grunde med et træbeskyttelsesmiddel. Tilsvarende gælder for malede træfacader.

Træ der er godt beskyttet mod vejrliget, f.eks. under tag behøver ikke at blive imprægneret, se mere om træbeskyttelse og imprægnering i håndbogen TRÆ 57 Træbeskyttelse.

Hvordan beskyttes træ nedgravet i jord?

Stolper til hegn og carporte nedgraves ofte i jord. Kun ganske få træarter, især visse tropiske arter, har en så god naturlig holdbarhed , at levetiden i jord overstiger 10-12 år, ofte er den nede på 3-5 år.

Trykimprægneret fyrretræ vil typisk have en levetid på 20-25 i jord, og længere hvis der kun er delvis jordkontakt. Træet skal være imprægneret iht. NTR klasse A. Læs mere om valg af imprægneringskvalitet på tryktrae.dk.

Kan trykimprægneret træ bruges i søer og havvand?

JA, i ferskvandssøer skal træet være imprægneret iht. NTR klasse A, der er samme kvalitetsklasse som bruges i jord. I havvand skal træet beskyttes ekstra godt med en trykimprægnering iht. NTR klasse M. Det er normalt pæle der imprægneres til disse formål. Træ til belægninger og beklædninger på broer i havne ol. behøver kun at være imprægneret til klasse AB.

Skal der bruges særlige søm, skruer og beslag til trykimprægneret træ?

Erfaringen viser, at søm, skruer og beslag mindst bør være varmforzinket for at have tilstrækkelig levetid i imprægneret træ.

Er træet meget fugtudsat, vil det være en fordel at bruge rustfrie søm, skruer og beslag for at undgå misfarvninger fra begyndende rustdannelser i befæstigelserne.

Sælges der mere end en slags imprægneret træ?

JA, der sælges både trykimprægneret træ af god og dårlig kvalitet. Derfor er det vigtigt at se efter NTR-kvalitetsmærkningen på det træ, du køber.

Alle stolper skal være forsynet med et NTR-mærke – normalt hæftet fast i enden af stolpen – med kvalitetsbetegnelsen NTR klasse A (til brug i jord)

Brædder til beklædninger og terrasser har normalt et pakkemærke – på siden eller enden af træpakken – forsynet med kvalitetsbetegnelsen NTR-klasse AB.

Der sælges også trykimprægneret træ af ukendt kvalitet og normalt med dårlig holdbarhed. Enten mangler mærkningen helt eller også er den en efterligning af de godkendte mærker, f.eks. Klasse A eller Svarende til NTR klasse A.

Se altid efter det originale NTR-mærke

NTR-mærke

Hvad er NTR imprægneret træ?

NTR er en kvalitetsmærkning af imprægneret træ. Det er alene virksomheder, der er underlagt den nordiske kvalitetskontrol, som må bruge mærket.

NTR er en forkortelse for Nordisk ImprægneringsRåd, som fastlægger kvalitetsniveauer, effektivitetsgodkender imprægneringsmidler og kontrollerer kvaliteten gennem nationale kontrolordninger – i Danmark er det Dansk Imprægneringskontrol.

NTR har fem kvalitetsklasser:
• NTR klasse AB til træ uden jordkontakt
• NTR klasse GRAN til træ uden jordkontakt, som skal males
• NTR klasse A til træ i jordkontakt og fersk søvand
• NTR Klasse M til træ i havvand
• NTR klasse B til vinduer, døre og snedkerpartier, som skal males

Skal alt træ til huse imprægneres?

NEJ, det er alene de trædele der udsættes for jævnlig opfugtning og hvor der kan være risiko for svampeangreb som bør imprægneres, f.eks. stolper i jord, terrassebrædder, grundig af facadebeklædninger, sternbrædder og udhæng som er vanskelige at udskifte samt udendørs trapper, hvor der kan være en sikkerhedsrisiko.

Tagspær, stolper og remme i træfacader samt underbeklædning på tagudhæng sidder så tørt og beskyttet at en imprægnering er unødvendig.

Hvorfor imprægneres træ?

Nogle træarter har en bedre naturlig holdbarhed end andre.

Træarter som thuja, western red cedar, cypres, eg, lærk, robinie og en række tropiske træarter er mere holdbare end f. eks. fyr og gran, fordi andelen af kernetræ er stort og dermed også indholdet svampehæmmende stoffer.

Nordisk fyr og gran er til rådighed i store mængder. Ved at trykimprægnere tilføres godkendte, svampehæmmende stoffer, som forlænger holdbarheden af fyr og gran fem til seks gange den naturlige holdbarhed.

Er imprægneret træ dyrt?

NEJ, imprægneret fyr eller gran er væsentlig billigere end træarter med en god naturlig holdbarhed.

På grund af den gode holdbarhed og en fornuftig pris vil trykimprægneret træ ofte være det mest optimale valg.