front_images

NTR mærkningsregler

NTR’s mærkningsregler – kort
Alt træ som træbeskyttes efter gældende NTR-regler skal være mærket i henhold til NTR’s mærkningsregler.

Som minimum skal alle NTR-behandlede produkter pakkemærkes i overensstemmelse med reglerne i det NTR-dokument, som gælder for den pågældende behandling.

For tryk- og vakuumimprægnerede produkter gælder, at pakkemærkning tillige skal overholder EU-regler for produkter behandlet med biocider, se afsnittet om Behandlede artikler.

For træprodukter til anvendelse i jordkontakt, i sø- eller havvand gælder desuden, at disse skal stykmærkes i henhold til reglerne i det NTR-dokument, som gælder for den pågældende behandling, se også afsnittet om Stykmærkning.

Ud over ovenstående mærkningsregler kan der i det enkelte medlemsland gælde skærpede regler eller afvigelser på grund af lokal lovgivning eller standarder.

Behandlede artikler
Træ behandlet med biocider er omfattet af biocidforordningen.

Såkaldt ’behandlede artikler’ skal mærkes med deres indehold af biocider, gælder f.eks. for trykimprægneret træ, og det er producenten og/eller importørens ansvar, at de er korrekt mærket.

Behandlede byggevarer skal mærkes hvis:

 • Biocideffekten bliver brugt som en del af markedsføringen, f.eks. trykimprægneret træ’s evne til at beskytte mod råd og svamp.
 • Varen indeholder et aktivstof, som i godkendelsen har fået pålagt krav om mærkning for at beskytte sundhed og miljø, f.eks. produkter, som anvendes i tæt kontakt med mennesker, eller hvor der kan frigives biocider til miljøet.

Hvad er en behandlet artikel?
For at et produkt anses som et biocidholdigt produkt kræver det, at produktet har en biocideffekt som sin primære effekt.

Det gælder for eksempel træbeskyttelsesmidler og trykimprægneret træ, hvor den primære effekt er at beskytte træet mod nedbrydning (biocideffekten).

Hvordan skal produkterne mærkes?
Biocidforordningen kræver, at ’behandlede artikler’ er mærket på dansk, også for importerede produkter. For imprægnerede produkter gælder, at de både skal være mærket efter biocidforordningen og efter gældende EN-standarder.

Biocidforordningen kræver, at følgende informationer er med:

 • Information om at byggevaren indeholder biocidholdige midler
 • De biocidegenskaber, som byggevaren har, f.eks. effektiv mod råd og svamp. (Bemærk, at det kun må fremgå, hvis der er dokumentation for disse egenskaber)
 • Navne på alle biocidaktivstoffer i biocidproduktet
 • Brugsanvisning herunder eventuelle sikkerhedsforanstaltninger.

Producent eller importør skal sørge for, at mærkningen er på dansk samt tydelig og let at læse. Hvis det på grund af produktets størrelse ikke er muligt at mærke korrekt, skal mærkningen fremgå af emballagen.

Disse krav til mærkning skal forhandlere overholde!
Trælast- og byggemarkeder har iht. biocidforordningen pligt til at videregive oplysningerne til køberne om, at visse træbeskyttelsesmidler samt imprægneret træ er biocidholdigt. Informationerne skal være på dansk.

For det trykimprægnerede træ kan trælast- og byggemarkeder overholde informationspligten ved enten:

 • At pakkemærker forbliver på træet, også når der plukkes af pakkerne, eller
 • At opsætte tilsvarende information om biocidindhold ved varen, f.eks. på eller ved prisskilte.
 • Herudover skal det fremgå, hvad produktet skal anvendes til (bruger vejledning på dansk).

Sådan skal trykimprægneret træ mærkes!
Trykimprægneret træ skal være mærket efter både biocidforordningen og den gældende EN-standard 351-1 for imprægnering.

Mærkning efter NTR’s regler dækker allerede begge dele og er mere omfattende. Bemærk at oplysningerne skal være på dansk – også for importerede varer.

Krav til pakkemærker

 • Information om at varen indeholder biocider
 • Oplysning om varens anvendelsesområde
 • Anvendelsesbegrænsninger
 • Imprægneringsmidlets navn
 • Indtrængningsklasse jf. EN 351-1
 • Optagelse af imprægneringsmidlet i kg/m3*
 • Imprægneringsstandardens nr. og dato
 • Charge nr. og dato
 • Navn og adresse på imprægneringsvirksomheden
 • Fikseringens afslutningsdato (hvis nødvendig)*
 • NTR-mærke for imprægneringsklassen*
 • NTR farvekode (frivillig)*

*) NTR’s tillægskrav til Biocid- og EN-mærkningen

Eksempel på pakkemærke for NTR klasse A og AB
Klik på mærket og download mærkningseksemplet.

NTR A   NTR AB

Stykmærkning
Hvor det i EN 351-1 er frivilligt, hvordan man mærker, stiller Biocidforordningen krav om, at mærkningen følger varen (på varen eller på emballagen), også når varen er i anbrud. I de fleste tilfælde vil der for imprægneret træ være tale om pakkemærkning.

Træ imprægneret efter NTR’s regler kræver som minimum en pakkemærkning iht. eksemplet ovenfor.

For alle varer, der er imprægneret iht. NTR klasse A (træ i jordkontakt eller ferskvand), og for træ der er imprægneret iht. NTR klasse M (træ i salt havvand), kræves der desuden en mærkning af hver enkelt del – stykmærkning – oftest i form af påhæftede plastmærker på endetræet.

NTR-stykmærker skal mindst indeholde følgende oplysninger:

 • Imprægneringsvirksomhedens navn eller en forkortelse herfor
 • NTR-mærke med klasseangivelse (f.eks. NTR klasse A)
 • Årstal for imprægneringen

NTR-mærkning er et registret mærke og må kun anvendes af imprægneringsvirksomheder, der er tilmeldt NTR og NTR’s kontrolordning.