front_images

Godkendte midler

Billede

Træimprægneringsmidler skal før import, salg og anvendelse i Danmark være godkendte af Miljøstyrelsen (MST) med hensyn til miljø og sundhed i medfør af:

”Lovbekendtgørelse 16.01.1996 nr. 21 om kemiske stoffer og produkter”
med senere ændringer og ”Bekendtgørelse 1998-04-27 nr. 241 om
bekæmpelsesmidler”.

Miljøstyrelsen klassificerer træimprægneringsmidler som bekæmpelsesmidler.

Ansøgning til MST om godkendelse af et imprægneringsmiddel skal vedlægges
dokumentation for midlets og de enkelte stoffers iboende egenskaber. Kravene fremgår af ovennævnte bekendtgørelses bilag 5, ”Datakrav ved ansøgning om
godkendelse af bekæmpelsesmidler”. Godekendelsen følger EU’s Biociddirektiv (EU/98/8).

Miljøstyrelsen vurderer de enkelte stoffer, midlet, dokumentationen og foretager evt. en risikovurdering af midlets anvendelse i praksis.

Et middel godkendes på en række vilkår, som fremgår af dets etikette. Midlet må først markedsføres, når midlet og dets etikette er godkendte.

Miljøstyrelsens liste over godkendte træimprægneringsmidler publiceres på Miljøstyrelsens hjemmeside, men listen er ikke altid opdateret.